PODMIENKY POUŽÍVANIA

Používanie webovej stránky spoločnosti Lyoness Slovakia (ďalej „Lyoness“) podlieha nižšie uvedeným podmienkam používania. Pre účastníkov programu HC Slovan Cashback Program platia okrem týchto podmienok aj Všeobecné obchodné podmienky pre účastníkov programu HC Slovan Cashback Program vrátane ďalších zmluvných dokumentov. Pre obchodných partnerov platí okrem týchto podmienok aj Zmluva s obchodným partnerom vrátane ďalších zmluvných dokumentov. Používatelia tejto webovej stránky vyhlasujú, že súhlasia s Podmienkami používania a s tým, že Lyoness nenesie zodpovednosť za používanie webovej stránky. Lyoness môže tieto podmienky z času na čas aktualizovať, meniť a dopĺňať.

Spoločnosť Lyoness sa bude zo všetkých síl snažiť, aby na webovej stránke prezentovala správne a aktuálne informácie. Za údaje a informácie na tejto webovej stránke však neručíme. Používatelia webovej stránky súhlasia s tým, že prístup na stránku, jej používanie a obsah prebiehajú na vlastné riziko. Lyoness neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu na stránku, jej používania, resp. nemožnosti používania alebo nezmyslov či vynechaných údajov.

Všetky obrazové, textové a zvukové súbory, a tiež animácie, videá atď. a všetky ostatné komponenty webovej stránky sú chránené autorským právom a bez písomného súhlasu sa nesmú predávať, sťahovať, meniť, používať na iných miestach, posúvať alebo inak používať, a to ani vcelku, ani po častiach. V časti „Na stiahnutie“ sa súbory dajú získať a použiť iba na súkromný účel.

Lyoness si vyhradzuje právo odoprieť službu a/ alebo zasielanie osobám, ak existujú vážne dôvody.

V prípade nanajvýš protiprávnych činností alebo informácií prostredníctvom elektronických odkazov, ktoré z tejto stránke vedú k iným ponukám na webe, a tiež v prípade obsahov, ktoré si vymieňajú osoby na našich fórach, ručí spoločnosť Lyoness iba v prípade, že o nich mala vedomosť a pokiaľ spoločnosť Lyoness ihneď nezasiahla, aby informácie odstránila alebo zablokovala prístup k nim. Diskriminujúce, urážlivé, nemorálne alebo protiprávne obsahy môže spoločnosť Lyoness odstrániť kedykoľvek.

Ďalšie otázky k týmto Podmienkam používania a k Všeobecným obchodným podmienkam smerujte nasledovne:
Tel: +421 2 321 322 00
Po-Pi: 08:00 - 17:00 hod.
E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.sk


VYLÚČENIE ZÁRUKY/ ZODPOVEDNOSTI


1. Spoločnosť Lyoness Europe AG a jej dcérske spoločnosti (ďalej „Lyoness“) nezodpovedajú za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, zákonnosť a/ alebo kvalitu poskytnutých informácií. Platí to aj pre všetky produkty a služby, vrátane popisov produktov, cien a informácií o zmluvných partneroch Lyoness uvedených na tejto webovej stránke. Technické chyby a/ alebo údržba stránky či iné dôvody (napr. opätovné spustenie webovej stránky) môžu mať za následok krátkodobý alebo dlhodobejší výpadok prístupu na stránku. Lyoness nezodpovedá za použiteľnosť a dostupnosť webovej stránky. Nároky vznesené voči Lyoness, ktoré sa vzťahujú na škody materiálnej alebo myšlienkovej povahy (napr. ušlý zisk, frustrujúce výdavky, škody v dôsledku stratených údajov, nároky na obohatenie, náklady za právnika alebo poplatky za prípravu zmluvy) spôsobené použitím informácií na stránke, resp. použitím chybných a neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ neexistuje dokázateľná vina na strane Lyoness ako dôsledok nedbanlivosti alebo úmyselného konania. Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Lyoness si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať, mazať časti webovej stránky alebo celú ponuku bez zvláštneho upozornenia alebo načas či definitívne zastaviť zverejnené obsahy.

2. Lyoness ďalej nezodpovedá za hyperlinky a ich obsah. Lyoness nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, zákonnosť alebo kvalitu hyperlinkov. Celú zodpovednosť znáša poskytovateľ prelinkovanej webovej stránky. Lyoness nemá vplyv na aktuálne a budúce stvárnenie, obsah alebo autorstvo hyperlinkov. Lyoness sa preto týmto dištancuje od obsahov všetkých hyperlinkov, ktoré sa zmenia po umiestnení linku, rovnako sa dištancuje aj od príspevkov tretích osôb v knihách hostí, na diskusných fórach a mailingových zoznamoch, ktoré zriadila spoločnosť Lyoness. Permanentná kontrola obsahov na prelinkovaných webových stránkach nie je únosná, ak nedošlo k porušeniu práv, ale takéto obsahy sa odstránia obratom, keď budú oznámené s odkazom na porušenie práv.

3. Táto webová stránka sa smie používať iba na informatívne, súkromné a obchodné účely. Celý obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Platí to nezávisle od toho, či sú obsahy dostupné bezodplatne alebo za poplatok. Rozmnožovanie, použitie, prenájom, zapožičanie, publikovanie alebo iný druh použitia nie je dovolený bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Lyoness. porušenie tohto zákazu môže mať právne následky, predovšetkým v zmysle predpisov o označovaní, autorstve a konkurencii. Lyoness si výslovne vyhradzuje všetky autorské práva, práva na ochranu značky a užívateľské práva (právo na používanie diela a povolenie na používanie diela).

4. Spoločnosti Lyoness záleží na opatrnom a dôvernom používaní osobných údajov. Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť uviesť osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mená, adresy), používateľ ich poskytuje výslovne dobrovoľne.

5. Toto vylúčenie záruky/ zodpovednosti sa považuje za časť internetovej ponuky. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie v texte nezodpovedajú právnemu stavu, alebo mu už nezodpovedajú prípadne mu zodpovedajú iba sčasti, obsah a platnosť ostatných častí dokumentu tým ostáva nedotknutá.

6. Lyoness ďalej neručí za obsahy, ktoré vytvorili používatelia a šíria sa na našej domovskej stránke. Lyoness neručí za škody spôsobené v dôsledku týchto obsahov. Každý, kto na domovskú stránku pridáva komentáre/ hodnotenia, a to akékoľvek, ručí sám za svoj príspevok ako jeho autor. V prípade, že porušia práva tretie osoby, odškodní Lyoness v plnom rozsahu ten, kto škody spôsobil. Lyoness si vyhradzuje právo vymazať obsahy, o ktorých vie, že sú protiprávne, odporujú dobrým mravom alebo sú v rozpore s jej náhľadmi. V tomto prípade je uplatnenie nárokov voči Lyoness vylúčené.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.