VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a snažíme sa o to, aby bolo využívanie našich služieb bezpečné. Zaväzujeme sa k dodržiavaniu zákonných ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) obsahuje informácie o tom, aké osobné údaje získavame a spracovávame, na aké účely a ako Vaše osobné údaje chránime.


Obsah
  1. Platnosť
  2. Aké osobné údaje sa spracúvajú
  3. Cookies a Web Tracking
  4. Meranie konverzie pomocou pixela návštevnosti siete Facebook
  5. Sharing
  6. Používanie osobných údajov
  7. Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov
  8. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, právo na informácie, zmena údajov a kontakt

1. Platnosť

Toto Vyhlásenie platí pre členstvo v myWorld ako aj pre myWorld webstránku http://www.cashback.hcslovan.sk. Upozorňujeme, že táto webstránka odkazuje aj na ďalšie webstránky myWorld, aj na webstránky iných krajín, pre ktoré môžu platiť iné predpisy na ochranu osobných údajov.

V rámci rozvíjania našich webstránok za účelom zlepšenia našich služieb sa môže stať, že toto Vyhlásenie budeme musieť doplniť. V takom prípade Vás budeme vopred informovať a požiadame Vás o mimoriadny súhlas.

 

2. Aké údaje sa spracúvajú

K osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, patria všetky tie údaje o osobných a vecných pomeroch, ktoré o Vás dostaneme v súvislosti s Vaším členstvom v myWorld a dokážeme Vám ich priamo alebo nepriamo priradiť (napr. Vaše členské ID číslo). To znamená osobné údaje členov v nižšie definovanom rozsahu, a tiež údaje v súvislosti s Vaším členstvom v myWorld o Vašich nákupoch (dátum nákupu, miesto nákupu, čas nákupu, suma za nákup, mena, nákupný košík, odvetvie, druh nákupu – online/ offline, u MSP, v obchodnom reťazci, s poukážkou, s Cashback Card).

myWorld Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „myWorld“) v rámci účasti na programe Cashback World zúčtuje terajšie nákupné výhody členov, ďalej osobné údaje členov v rozsahu : meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne čísla, faxové čísla, členské ID, GPS koordináty (ako zemepisná dĺžka a šírka), bankové údaje, ako aj ich nákupné správania sa a uskutočnené nákupy / dátum nákupu, miesto nákupu, čas nákupu, suma, mena, nákupný košík, odvetvie, druh nákupu /online, offline, u SME partnera, u Key Accounta, s Cashback Card./ myWorld môže zabezpečiť spracovanie vyššie uvedených údajov aj prostredníctvom mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko (ďalej len „my World Solutions“) ako poskytovateľa služieb.

Ako člen týmto súhlasíte – s možnosťou odvolať tento svoj súhlas kedykoľvek, že Vaše osobné údaje budú spracované myWorld Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a/alebo my World Solutions pre účely zasielania osobných informácií členovi, ako aj na nadviazanie kontaktu poštou alebo osobne zo strany myWorld /alebo myWorld Solutions, ďalej na reklamu programu Cashback World a ponúk obchodných partnerov, ako aj v anonymnej forme pre účel štatistického zisťovania pre potreby programu Cashback World.

Ako člen týmto súhlasíte – s možnosťou odvolania svojho súhlasu kedykoľvek, že za účelom nadviazania kontaktov, nových obchodných partnerov, ďalej nových možností nákupu alebo špeciálnych ponúk budú sprístupnené odporúčateľovi osobné údaje v nasledovnom rozsahu meno, priezvisko, ako aj emailová adresa a telefónne číslo. Ako člen môžete odvolať svoj súhlas týkajúci sa spracovania jeho osobných údajov kedykoľvek v písomnej forme, jeho doručením na adresu myWorld Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, telefónne číslo +421 2 321 322 00 alebo e-mailom zaslaným na

service.hcslovan spam@gohere.go cashback.net.

 

3. Cookies a Web Tracking

Naše webstránky využívajú takzvané cokies, teda malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a dajú sa odtiaľ opäť použiť. Cookies slúžia na to, aby ste sa mohli prihlásiť a využívať naše služby a aby sme Vám mohli poskytnúť personalizovaný priestor na internete.

Časť našej internetovej ponuky môžete využívať aj bez registrácie, resp. bez prihlásenia. Aj v tomto prípade sa niektoré informácie zaznamenávajú automaticky za účelom zozbierania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti našej internetovej ponuky a prispôsobili ich potrebám našich používateľov. Preto zbierame a spracúvame informácie o Vašej IP adrese, čase a trvaní návštevy na internetovej stránke, počte návštev, využívaní formulárov, nastavenia vyhľadávania, zobrazenie, nastavenia obľúbených sekcií našej webstránky. Jednotlivé cookies sa ukladajú na rôzne dlhé obdobie. Využívame prevažne cookies, ktoré sa po skončení návštevy našej webstránky automaticky vymažú (takzvané „session cookies“). Každý vstup na našu webstránku je predmetom protokolu a každé otvorenie súboru uloženého na webstránke. Cookies, ktoré evidujeme, slúžia výlučne pre našu informáciu a spracúvajú sa na vyhodnocovanie nazbieraných informácií od myWorld Solutions v poverení od myWorld.

Používame JavaScript, aby sme zaznamenávali Vaše aktivity na našej webstránke a prispôsobili naše webové služby potrebám našich používateľov. Pritom zistíme typ Vášho prehliadača, lokalitu, čas a trvanie používania, URL a označenie schránky, ako aj odkazujúcu webstránku. Nahrávanie týchto údajov môžete odmietnuť tým, že JavaScript deaktivujete vo svojom prehliadači.

Ďalej používame nasledujúce nástroje:

 

Google Analytics

Ide o webový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, ďalej nazývaný „Google“. Slúži na nahrávanie Vašich online aktivít na našej stránke, zisťovanie počtu používateľov a návštev na internete a prezeranie obsahov na našej internetovej stránke. Vyhodnocovanie prebieha anonymne. Cookies od Google Analytics sa – vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní – spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa uložia. Bližšie informácie nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics ponúka možnosť odmietnuť nahrávanie osobných údajov na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Platforma Piwik Open Analytics

Takto zaznamenávame Vaše online aktivity na našej internetovej stránke a zisťujeme, koľko používateľov nás na internete navštívilo a ktoré obsahy internetovej stránky si najčastejšie prezerajú. Vyhodnocovanie prebieha anonymne. Cookies sa ukladajú vo Vašom počítači. Viac informácií nájdete na https://piwik.org/faq/.

 

Google AdWords

Slúžia na nahratie návštev webstránky na reklamné účely (remarketing) v Google a v Display Network. Váš prehliadač ukladá pri návšteve webstránky cookies, ktoré nám umožňujú opätovne Vás rozpoznať pri ďalšej návšteve webstránky z reklamnej siete Google. Na týchto stránkach Vám ako návštevníkovi môžeme prezentovať reklamné inzeráty s obsahmi, ktoré ste si predtým pozreli na iných webstránkach, ktoré používajú Google funkciu remarketing. Zaznamenávanie osobných údajov prostedníctvom Google AdWords môžete odmietnuť na webstránke http://www.google.com/settings/ads.

 

Conversion Tracking od Google AdWords

S ich pomocou tvoríme konverzné štatistiky, ktoré slúžia na meranie efektivity našich online reklamných kampaní. Cookies pre conversion tracking sa použijú vtedy, keď používateľ klikne na inzerát, ktorý umiestnil Google. Podľa ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov Google sa osobné údaje nespracúvajú. Ak nechcete byť súčasťou trackingu, môžete vyjadriť svoj nesúhlas tým, že deaktivujete cookies pre Google Conversion Tracking v používateľských nastaveniach Vášho internetového prehliadača.

 

Salesforce Marketing Cloud

Pomocou neho zaznamenávame Vaše aktivity na našej webstránke, aby sme optimalizovali našu ponuku. Takto zistíme, koľko používateľov nás na internete navštevuje a ktoré obsahy našej internetovej stránky a ako často si prezerajú. Vyhodnotenie prebieha anonymne. Salesforce cookies sa spravidla sprostredkujú do servera v USA a tam sa uložia. Viac informácií nájdete na https://www.salesforce.com/de/marketing-cloud/faq/.

 

Okrem cookies uvedených v analytických nástrojoch sa používajú nasledujúce ďalšie cookies:


Cookie

Vystavuje

Účel/ Funkcia

language

Cashbackworld

Táto cookie ukladá jazykové nastavenia používateľa.

cookiesession1

Cashbackworld

Táto cookie slúži na prerozdelenie záťaže v dôsledku http dopytov v infraštruktúre siete.

authSession

Cashbackworld

Cookie, ktorá sa vytvára na sledovanie trvania návštevy a obsahuje ID tejto návštevy.

authToken

Cashbackworld

Autentifikačné cookie, ktoré sa vytvára pre prihlásených používateľov, aby sa dali jednoznačne identifikovať.

LyoToolbar_SessionID

Cashbackworld

Táto cookie slúži na komunikáciu s Cashback Bar.

lyo_AT_cookie_privacystatement

Cashbackworld

Táto cookie slúži na sledovanie, či používatelia webstránky súhlasili s použitím cookies.  

__RequestVerification_Token

Cashbackworld

Ide o overovaciu cookie a slúži na zabránenie CSFR zásahu.

Upozorňujeme, že bežné internetové prehliadače akceptujú cookies. Váš prehliadač môžete nastaviť aj tak, že nebudete akceptovať niektoré alebo aj všetky cookies alebo Vás prehliadač vyzve, aby ste nové cookies akceptovali. Väčšina prehliadačov ponúka v časti „Pomoc“ návod ako s cookies pracovať. Tam sa dozviete aj to, ako môžete vymazať cookies, ktoré už máte.

Upozorňujeme, že ak neakceptujete všetky cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webstránky.

Využívaním našej webstránky vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vyššie uvedené cookies a nástroje sa smú používať.

 

4. Meranie konverzie pomocou Facebook pixelu

S Vaším súhlasom využívame v rámci našej prezentácie na internete „Facebook pixel“ od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Ide o cookie, teda o malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači a dá sa potom opätovne použiť. S ich pomocou sa dajú sledovať aktivity používateľov, keď si pozrú reklamný inzerát Facebook-u alebo naň kliknú. Takto dokážeme zaznamenávať účinnosť reklamných inzerátov Facebook-u na štatistické účely a prieskum trhu. Údaje, ktoré takto zozbierame, sú pre nás anonymné, a teda nijako neodkazujú na identitu používateľa. Facebook však údaje ukladá a spracúva tak, aby bolo možné spojenie s konkrétnym profilom používateľa a aby Facebook mohol používať údaje na vlastné reklamné účely, a to podľa Facebook Smernice na používanie údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook a jeho partneri môžu umožniť zaraďovanie reklamných inzerátov na Facebook-u aj mimo neho. Pre tieto účely sa vo Vašom počítači môže uložiť ďalšia cookie. Používaním webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním pixelu aktivít návštevníkov.

 

Súhlas s používaním pixelu aktivít návštevníkov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie pošlite písomne (list alebo e-mail) na adresu:

 

myWorld Slovakia, s.r.o
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
E-Mail: service.hcslovan spam@gohere.go cashback.net

 

5. Sharing

Na webstránke sú integrované “share” ikony sociálnych sietí Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, XING, ktorý prevádzkuje XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, ako aj GooglePlus sociálnej siete Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Ďalej je integrovaná “share” ikonka pre maily. “Share“ ikonky rozpoznáte na príslušnom logu.

Všetky „Share“ ikonky zodpovedajú ochrane osobných údajov. Až keď kliknete na „Share“ ikonku na tejto webstránke (a len vtedy), vytvorí sa spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom prevádzkovateľa príslušnej sociálnej siete. Prevádzkovatelia uvedených sociálnych sietí neuložia žiadne osobné údaje, ak nekliknete na „Share“ ikonku. Údaje ako IP adresa sa získajú a uložia iba v prípade, že člen je prihlásený. Ak si neželáte, aby bola Vaša návšteva na našej webstránke priradená k Vášmu používateľskému účtu na sociálnej sieti, odhláste sa zo sociálnej siete.

Na tomto mieste upozorňujeme, že ako poskytovateľ webstránky nedostávame od sociálnej siete žiadne informácie o obsahu poskytnutých osobných údajov a ich použití. Ďalšie informácie o tom, ako osobné údaje používajú sociálne siete, nájdete vo Vyhláseniach o ochrane údajov uvedených sociálnych sietí.

 

6. Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame výlučne na dodržiavanie príslušných ustanovení zákoných predpisov o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii ako člen myWorld a aj v rámci Vášho členstva, zaznamenávame a spracúvame výlučne v rámci plnenia našich zmluvných povinností voči Vám; okrem toho iba v prípadoch, keď nám k tomu udelíte samostatný súhlas.

Vaše údaje používame na komunikáciu s Vami, na overenie Vašej identity a na poskytnutie Vášho osobného účtu na webstránke myWorld, na spracovanie Vašich dopytov a objednávok a na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Ďalej Vaše údaje používame na zistenie a priradenie nákupných výhod, ktoré Vám plynú z účasti na programe Cashback World.

Ak ste nám udelili zvláštny súhlas, používame Vaše údaje napríklad aj na to, aby sme Vás informovali o ponuke a akciách našich obchodných partnerov.

 

7. Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov používame okrem iného kódovania pri prenose údajov (SSL kódovania), Firewall, programy na ochranu pred hackermi a ďalšie bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky. Pri komunikácii e-mailom chránime údaje tak, ako nám to aktuálny stav techniky dovoľuje.

Vaše osobné údaje používa v zásade spoločnosť myWorld ako zmluvný partner členov; realizáciou je poverená spoločnosť myWorld Solutions ako poskytovateľ a náš partner spoločnosť HC SLOVAN Bratislava, a.s., so sídlom Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 840 862, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2991/B. Vaše osobné údaje však môžeme poskytnúť/ prenechať určitým poskytovateľom služieb, pozrite nižšie, a tiež v rámci skupiny my World:

Na realizáciu našich služieb, na komunikáciu s členmi a na spravovanie našej online prezentácie využívame služby určitých dodávateľov. Uisťujeme Vás, že svojich dodávateľov si starostlivo vyberáme, aby sme zabezpečili riadne a bezpečné spracovanie údajov. Vaše osobné údaje budú spracované len podľa našich inštrukcií, na účel, ktorý určíme a v zmysle ustanovení o ochrane údajov platných v Slovenskej republike. Je vylúčené, aby Vaše osobné údaje boli použité nad definovaný rámec.

Okrem toho Vaše osobné údaje poskytujeme v rámci skupiny myWorld, pričom sú dodržané potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov a ak je to nevyhnutné pre účely elektronického spracovania alebo na poskytnutie nejakej konkrétnej služby pre Vás. Spoločnosti skupiny myWorld sa voči nám zaviazali, že Vaše osobné údaje oužijú iba na konkrétny účel a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov. Predmetnými službami sú predovšetkým nadviazanie kontaktu formou elektronickej správy (napr. e-mail, SMS a push správa), telefaxom, telefonicky alebo listom na informovanie o produktoch a akciách obchodného partnera, identifikovanie ponúk, ktoré zodpovedajú Vaším záujmom, na prieskumy spokojnosti, prevádzkovanie zákazníckej linky a spracovanie transakcií. Pokiaľ a ak je to nevyhnutné na poskytnutie nejakej konkrétnej služby pre Vás, poskytneme obchodnému partnerovi osobné údaje, ktoré na to potrebuje. Obchodní partneri sa voči nám zaviazali, že Vaše osobné údaje použijú iba na konkrétny účel a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov.

Skupina myWorld je činná medzinárodne. Naše obchodné činnosti, štruktúry manažmentu a naša technická infraštruktúra sú cezhraničné. Vaše osobné údaje poskytujeme teda aj do zahraničia. Poskytnutie Vašich osobných údajov do členských štátov Európskej únie alebo do zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore, do Švajčiarska a do iných krajín s primeranou ochranou osobných údajov si nevyžaduje žiaden ďalší súhlas. Ak však Vaše osobné údaje poskytujeme do iných krajín ako sú vyššie uvedené, vyžiadame si od Vás mimoriadny súhlas.

Vaše osobné údaje neposkytneme iným osobám ako sú vyššie menovaní spriatelení obchodní partneri a spoločnosti myWorld okrem prípadu, že ste nám udelili svoj súhlas.

 

8. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, právo na informácie, zmena údajov a kontakt

Váš súhlas s používaním osobných údajov používaných na tejto webstránke môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Takéto odvolanie znamená, že ďalšie použitie údajov je neprípustné. Odvolanie pošlite písomne (listom alebo e-mailom) na nasledujúcu adresu:

myWorld Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
E-Mail: service.hcslovan spam@gohere.go cashback.net

Tieto adresy použite aj v prípade, že máte otázky o používaní Vašich údajov alebo chcete svoje údaje aktualizovať či opraviť.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.