VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ČLENOV CASHBACK WORLD

Znenie: November 2017

Preambula

A. myWorld Slovakia, s.r.o. (ďalej len „myWorld“) so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78728/B, prevádzkuje nákupné spoločenstvo, ktoré umožňuje jeho členom (ďalej len „členovia“) získavať výhody (ďalej len „program Cashback World“) nakupovaním tovarov a služieb u obchodných partnerov (ďalej len „obchodní partneri“).

B. Pre jednoduchšie pochopenie sa na konci týchto Všeobecných obchodných podmienok, v Prílohe 1, nachádza Definícia používaných pojmov. Z právneho hľadiska sa za právne záväzné považujú skutočnosti uvedené v ustanoveniach bodov 1 až 16 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1. Predmet zmluvy

1.1 Tovary a služby, ktoré člen nakupuje u obchodných partnerov (ďalej len „nákupy“) budú zaevidované v programe Cashback World. Na účely využívania výhod programu Cashback Worldčlen v zásade k dispozícii tieto možnosti: Cashback Card, ako aj využívanie online kanálov z ponuky myWorld na nákup v online obchodoch obchodných partnerov. Tieto možnosti nákupov sú bližšie popísané v bode 4.3.

1.2 Člen je podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok oprávnený zúčastniť sa na programe Cashback World a nadobúdať s tým spojené členské výhody.

2. Zmluvný základ

2.1 Žiadateľ sa stáva prijatím jeho návrhu na registráciu spoločnosťou myWorld členom myWorld  a nadobudne osobné, neprenosné členské identifikačné číslo (ďalej len „členské ID “). Toto číslo ho oprávňuje zúčastňovať sa na programe Cashback World (a nezakladá členstvo v združení, pozri bod 16.2).

2.2 Pre uzavretie zmluvy medzi myWorld a členom sa využíva registračný leták poskytnutý myWorld, online registračný formulár, online registrácia alebo možnosť zaregistrovať sa u obchodných partnerov priamo na mieste.

2.3 Člen vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytol myWorld sú pravdivé. V prípade, že člen úmyselne poskytne spoločnosti myWorld nepravdivé údaje, má spoločnosť myWorld právo žiadať od člena náhradu škody, ktorá jej takto bola spôsobená. Člen je povinný informovať myWorld o prípadných zmenách svojich osobných údajov uvedených pri registrácii (najmä adresa bydliska, e-mailová adresa, bankové spojenie, telefónne číslo atď.).

2.4 Pre každú fyzickú alebo právnickú osobu je prípustná len jedna registrácia (t. j. len jedno členské ID). Pri registrácii je potrebné uviesť trvalé bydlisko resp. obchodnú adresu (sídlo) člena. Neoprávnené členské výhody nadobudnuté viacnásobnou registráciou oprávňujú myWorld na odstúpenie od zmluvy podľa bodu  15.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ako aj k odňatiu takto získaných členských výhod. Pri viacnásobných registráciách budú posledné registrované členské ID vymazané. Nákupné výhody získané viacnásobnou registráciou prepadnú.

3. Právny vzťah

3.1 Medzi myWorld a členom nie je založený žiaden pracovný pomer, služobný pomer alebo akýkoľvek spoločensko-právny vzťah (najmä nie členstvo v združení). Účasť na vernostnom programe Cashback World sa uskutočňuje výlučne na vlastnú zodpovednosť, v rámci samostatnej činnosti, právne nezávislej od myWorld.

3.2 Člen má nárok iba na nákupné výhody. Žiadna ďalšia odmena za jeho činnosť mu nepatrí. Člen nemá nárok na úhradu akýchkoľvek prípadných nákladov. Platí to predovšetkým aj pre prípad, že člen odporúča program Cashback World ďalej.

3.3 Člen nie je oprávnený zastupovať myWorld, najmä nie podávať alebo prijímať vyhlásenia voči iným členom v rámci programu Cashback World. Člen nie je oprávnený prijímať hotovosť a uskutočňovať inkaso pre myWorld. Porušenie tohto bodu 3.3 oprávňuje myWorld odstúpiť od zmluvy podľa bodu  15.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

3.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu myWorld nie je člen oprávnený,

(a) používať logá, charakteristické písmo, značky, slogany, domény, iné označenia a pod. myWorld alebo obchodných partnerov;

(b) vyhotoviť v písomnej alebo elektronickej forme alebo iným spôsobom verejne rozširovať alebo sprístupňovať (napr. na internetových stránkach ako YouTube alebo Facebook) vizitky, prezentácie, videá, audio nahrávky, snímky obrazovky, webový obsah, mediálny obsah, letáky, prospekty, internetové stránky, reklamné podklady, hromadné e-maily, domovské stránky a pod. ohľadom myWorld alebo programu Cashback World;

(c) usporadúvať verejné podujatia ako napr. informačné podujatia, eventy, workshopy, semináre a pod. ohľadom myWorld alebo programu Cashback World; a

(d) oslovovať, viesť rokovania alebo kontaktné rozhovory alebo uskutočňovať akúkoľvek inú reklamnú činnosť na účely získania ako obchodných partnerov alebo členov maloobchodníkov a veľkoobchodníkov, prípadne iných obchodníkov, ako aj iných podnikov, ktoré ponúkajú tovar alebo služby pre koncových spotrebiteľov, vrátane čerpacích staníc, členov franšíz a obchodných domov a to najmä nie v priestoroch podniku alebo v jeho blízkosti.

4. Program Cashback World

4.1 Na základe nákupov u obchodných partnerov nadobudne člen nákupné výhody podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, a síce Cashback výhody podľa ustanovení bodu 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok a Shopping Points podľa ustanovení bodu 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Nákupné výhody ako aj podmienky pre ich získanie sú bližšie popísané v bode 6.

4.2 myWorld uzatvára s obchodnými partnermi dohody, ktoré umožňujú poskytovať členom za nákupy nákupné výhody. Prehľad aktuálnych obchodných partnerov vrátane poskytovaných členských výhod je dostupný online na stránke www.cashbackworld.com.

4.3 Za účelom evidencie nákupov môže člen využiť tieto možnosti:

4.3.1 Cashback Card: je dostupná ako papierová karta, plastiková karta alebo ako virtuálna karta (online). Táto karta nie je platobným prostriedkom, slúži len na evidenciu údajov o nakupovaní.

4.3.2 Online nakupovanie

(a) na stránke www.cashbackworld.com sa člen prihlási prostredníctvom svojich prístupových údajov a vyberie si internetový obchod obchodného partnera, alebo

(b) člen sa prihlási do online obchodu prostredníctvom iného online kanála z ponuky myWorld pre evidenciu nákupov a môže priamo nakupovať v online obchode obchodného partnera. Nákup môže byť zaregistrovaný iba vtedy, ak systém člena počas nákupu povolí cookies a nevyužije Adblocker alebo Scriptblocker. Podrobnosti ohľadom online nakupovania sú uvedené v bode 5.

4.4 V prípadoch podľa bodu 4.3.1 a 4.3.2 poskytne obchodný partner evidované údaje o nákupe resp. vyúčtovaní myWorld na účely výpočtu z toho vyplývajúcich nákupných výhod.

5. Online nakupovanie

5.1 Členovia nájdu informácie o online nakupovaní na stránke www.cashbackworld.com v sekcii FAQ v bode online nakupovanie.

5.2 V súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami majú členovia právo do 14 dní odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov bez uvedenia dôvodu (lehota na odstúpenie od zmluvy pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov).

5.3 Pripísanie nákupných výhod na základe online nákupov podľa bodu 6.4 sa uskutoční až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, a to za predpokladu, že člen od zmluvy uzavretej na diaľku neodstúpil.

5.4 Člen má nárok na nákupné výhody len za nákupy v online obchodoch obchodných partnerov, ktoré sú na www.cashbackworld.com uvedené pre krajinu, v ktorej sa nachádza bydlisko alebo sídlo člena (podľa registrácie).

5.5 myWorld nemá vplyv na stránky online obchodov obchodných partnerov, na ktoré uvádza odkazy a nie je za tieto stránky zodpovedná. Pokiaľ sa na prepojených stránkach nachádza protiprávny obsah alebo iný obsah, ktorý porušuje dobré mravy, myWorld sa od neho výslovne dištancuje.

6. Nákupné výhody v programe Cashback World

6.1 Nákupy členov, ktoré sa uskutočnia v rámci vernostného programu Cashback World, zabezpečia členovi nákupné výhody. Nákupné výhody sa zakladajú na zmluvne dohodnutých podmienkach medzi myWorld a príslušným obchodným partnerom. Tieto podmienky sa menia podľa obchodného partnera, odvetvia a krajiny. Nákupné výhody sú Cashback (bod 6.1.1). Zároveň sú za nákupy u niektorých obchodných partnerov poskytované Shopping Points (bod 6.1.2).

6.1.1 Cashback: Za nákupy v rámci programu Cashback World dostane člen Cashback až do výšky 5 %, pričom v jednotlivom prípade môže byť poskytnutá aj vyššia percentuálna sadzba. Pre Cashback platia percentuálne sadzby uvedené na www.cashbackworld.com (prihlasovacia časť) pre jednotlivých obchodných partnerov v čase uskutočnenia nákupu. Výplaty Cashback sa uskutočňujú podľa bodu 6.4 až 6.6.

6.1.2 Shopping Points: Za nákupy evidované v programe Cashback World realizované u obchodných partnerov získava člen Shopping Points. Shopping Points môže člen využiť v rámci špeciálnych akcií uvedených na www.cashbackworld.com na získanie zľavy. Podrobnosti nájdete v bode 7.

6.2 myWorld si v prípade špeciálnych akcií vyhradzuje právo odkloniť sa od uvedených pravidiel v prospech člena. myWorld chce členom poskytnúť čo najväčší výber možností nákupu u obchodných partnerov a dohodnúť s obchodnými partnermi výrazné zľavy, aby mohla poskytnúť členom rozsiahle výhody. Pokiaľ sú s obchodným partnerom dohodnuté odlišné podmienky pri špeciálnych akciách (napr. pri atypických nákupoch ako je zmluva o kúpe mobilného telefónu s časovou viazanosťou alebo cestovanie), upozorní myWorld na túto skutočnosť pri podrobnostiach o obchodných partneroch na www.cashbackworld.com (porovnaj bod 6.3.

6.3 Zoznam poskytovaných výhod je k dispozícii na www.cashbackworld.com v podrobnostiach o obchodných partneroch. Člen sa môže pravidelne informovať na stránke Cashback World o aktuálnych podmienkach obchodných partnerov. myWorld má právo zmeniť nákupné výhody u jednotlivých obchodných partnerov, pokiaľ sa zmenia podmienky dohodnuté s obchodným partnerom. Pre výpočet nákupných výhod člena sa použijú tie podmienky, ktoré platia v čase, kedy člen zaplatil celú kúpnu cenu za nákup.

6.4 Podmienkou pripísania členských výhod je okrem iného, aby člen uhradil celú kúpnu cenu za nákup, a uplynutie zákonných práv zrušiť zmluvu bez uvedenia dôvodov, napr. v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ budú tieto podmienky splnené, potvrdí obchodný partner nákup myWorld a vyúčtuje ho. Nákupné výhody, ktoré obchodný partner zúčtuje do nedele 23.00 hod. voči          myWorld, sa pripíšu členovi (nákupné výhody). myWorld zabezpečí, že obchodní partneri vykonajú zúčtovanie najneskôr do troch mesiacov od splnenia podmienok podľa prvej vety tohto bodu 6.4. Nákupné výhody budú členovi vyplatené až potom, čo ich obchodný partner poukázal myWorld.

6.5 myWorld vypláca Cashback od nazbieranej sumy 10,- EUR na bankový účet člena. Nárok na vyplatenie Cashbacku zanikne, ak sa do troch rokov od vzniknutia Cashbacku nenazbiera suma vo výške 10,- EUR. Od vzniknutia sumy vo výške 10,- EUR prepadne nazbieraná suma do 6 mesiacov v prospech myWorld, pokiaľ člen neposkytol myWorld bankové údaje s číslom účtu, na ktorý možno Cashback poslať. Člen dostane ešte raz upozornenie, že má nárok na vyplatenie nazbieranej sumy a explicitne aj upozornenie, aby uviedol svoje bankové údaje, inak nárok na vyplatenie nazbieraného Cashback zanikne. Upozornenie sa posiela e-mailom alebo poštou.

6.6 Pokiaľ člen urobí nákupy u obchodných partnerov v zahraničí (na mieste alebo online), môže byť Cashback na výplatnom účte najskôr uvedený v zahraničnej mene. Po potvrdení nákupu obchodným partnerom bude suma automaticky na osobnom konte člena prepočítaná podľa príslušného referenčného kurzu Európskej centrálnej banky alebo obdobnej príslušnej inštitúcie ku dňu prijatia platby obchodným partnerom na miestnu menu člena. Bod 5.4 zostáva týmto nedotknutý, t.j. nárok na nákupné výhody trvá len v súvislosti s nákupmi v zahraničí prostredníctvom online kanálov (napr. online obchody), ktoré sú na stránke Cashback World uvedené pre jednotlivého člena.

7. Shopping Points

7.1 Členovia môžu dostať za nákupy v rámci programu Cashback World u obchodných partnerov (ak ponúkajú) určitý počet tzv. Shopping Points.

7.2 Ak budú za nákup pripísané Shopping Points, ich počet závisí od celkovej hodnoty nákupu ako aj od podmienok dohodnutých s jednotlivými obchodnými partnermi. myWorld na stránke www.cashbackworld.com pri podrobnostiach o obchodníkoch uvádza ako základ pre výpočet počet Shopping Points, ktoré daný obchodný partner prideľuje za každý nákup vo výške 100,- EUR.

7.3 Shopping Points nemajú pevnú nominálnu hodnotu. Ich hodnota sa meria podľa rozsahu poskytnutej zľavy pri využití Shopping Points u konkrétneho obchodného partnera. Shopping Points nemôžu byť vyplatené v hotovosti alebo odplatne prenesené na iné osoby. Shopping Points je však možné iným osobám darovať.

7.4 Nazbierané Shopping Points budú členovi pripísané a môže si ich skontrolovať na osobnom konte člena. Člen ich môže využiť pri nákupe v rámci konkrétnych akcií uvedených na stránke www.cashbackworld.com na získanie zľavy. Body za nákup môžu byť využité len v množstve určenom pre daný nákup.

7.5 Aj pri nákupoch, pri ktorých člen využije Shopping Points, poskytuje myWorld členské výhody. Výška členských výhod sa v tomto prípade určuje podľa hodnoty nákupu po odpočítaní poskytnutej zľavy za využitie Shopping Points.

7.6 Shopping Points zaniknú po uplynutí troch rokov. Trojročná lehota začína plynúť od skončenia roka, kedy boli Shopping Points získané.

8. Osobné konto členov

8.1 myWorld dáva bezplatne k dispozícii každému členovi osobné konto člena na internetovej stránke www.cashbackworld.com (prihlasovacia časť), kde má po zadaní používateľského mena a hesla kedykoľvek prehľad o svojich nákupoch a informácie o členských výhodách vyplývajúcich z programu Cashback World. Pri prípadnej nedostupnosti webovej stránky Cashback World a prihlasovacej časti na www.cashbackworld.com zodpovedá myWorld len podľa bodu 12.

8.2 Prístupové údaje potrebné na používanie osobného konta člena (používateľské meno, heslo a PIN kód) je povinný člen bezpečne uschovávať a používať s prísnou dôvernosťou. Prístupové údaje nesmú byť za žiadnych okolností sprístupnené tretím osobám. Osobné nastavenia môže člen kedykoľvek zmeniť na internetovej stránke www.cashbackworld.com (prihlasovacia časť).

8.3 Člen sa zaväzuje každé zneužitie svojho online prístupu bezodkladne ohlásiť myWorld. Po okamžitom zablokovaní jeho prístupu budú následne členovi zaslané zmenené prístupové údaje formou SMS správy, e-mailom alebo poštou. Za škody, ktoré členovi vznikli zneužitím jeho online prístupu, zodpovedá myWorld len podľa bodu 12.

9. Zmena, resp. priradenie odporúčateľa

Členovia, ktorí počas obdobia 6 mesiacov nerealizovali nákupy u obchodných partnerov, môžu zmeniť svojho odporúčateľa, resp. priradiť si iného tak, že uvedú iného člena s jeho súhlasom ako odporúčateľa vo vzťahu k myWorld.

10. Ochrana údajov

10.1 Ak je to potrebné na uskutočnenie programu Cashback World, teda na výpočet nákupných výhod, myWorld získava, ukladá a spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje členov, údaje o ich nákupoch a uskutočnených nákupoch. Ak člen vyjadrí svoj súhlas, myWorld údaje používa aj na to, aby členom posielala osobné informácie o ponukách a produktoch myWorld a obchodných partnerov.

10.2 Všetky požiadavky člena týkajúce sa poskytnutia informácií, zmeny, likvidáciu osobných údajov sa môžu adresovať priamo na myWorld Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

10.3 Ďalšie podrobnosti v súvislosti s ochranou údajov pri používaní webstránky Cashback World nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov na www.cashbackworld.com.

10.4 myWorld používa medzinárodne uznávané bezpečnostné technológie, aby chránili údaje členov pred neoprávneným zásahom. V súvislosti s ochranou bezpečnosti osobných údajov poskytovaných cez internet, myWorld zodpovedá iba podľa nižšie uvedeného bodu 12
.

11. Vady poskytnutého plnenia

11.1 Rozsah plnení myWorld je obmedzený len na realizáciu programu Cashback World, tak ako je popísaný v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

11.2 Práva a povinnosti z nákupov člena u obchodných partnerov sa vzťahujú výlučne na príslušného obchodného partnera. myWorld teda nepreberá po uzatvorení zmluvy s obchodným partnerom žiadnu záruku alebo zodpovednosť za povinnosti obchodných partnerov plniť, najmä v prípadoch neposkytnutia plnenia alebo poskytnutia vadného plnenia zo strany obchodného partnera.

12. Zodpovednosť

12.1 myWorld zodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku zavineného porušenia povinností zo strany myWorld a za ujmy na živote, zdraví alebo ak vznikli v dôsledku úmyselného porušenia povinností zo strany myWorld.

12.2 myWorld zodpovedá iba do výšky obvyklej a predvídateľnej škody, ak táto vznikla v dôsledku nedbanlivostného porušenia tých zmluvných povinností myWorld, ktoré sú nevyhnutné pre náležité a riadne plnenie zmluvy a na ktorých člen trvá a má záujem (základné povinnosti).

12.3 Iné nároky na náhradu škody sú s výhradou nasledovného bodu 12.5 vylúčené. Uvedené platí najmä vtedy, ak myWorld škodu nezavinila, napr. pri:

(a) prerušení internetového spojenia člena,

(b) iných technických alebo elektronických chybách (i) počas dátovej komunikácie cez internet, ako aj (ii) pri používaní internetového portálu myWorld, SMS služby myWorld a myWorld aplikácií pre koncové mobilné zariadenia, ak tieto nepatria do sféry zodpovednosti myWorld,

(c) technických a elektronických poruchách, ktoré zabraňujú registrácii vykonaných nákupov v rámci vernostného programu Cashback World, pokiaľ za ne myWorld nezodpovedá (najmä výpadok trackingu a z toho vyplývajúca strata údajov)

(d) nedostupnosti mobilných sietí alebo terminálov a

(e) poruche funkčnosti koncových mobilných zariadení člena.

Zmluva o kúpe tovaru alebo zmluva o službách sa uzatvára výhradne medzi členom a príslušným obchodným partnerom.

12.4 Ak nie je daná zodpovednosť myWorld, neexistuje ani osobná zodpovednosť zamestnancov, zákonných zástupcov a iných osôb, prostredníctvom ktorých myWorld plní svoje povinnosti.

13. Poplatky

13.1 Registrácia a členstvo vo vernostnom programe Cashback World sú pre člena bezplatné, ak nie je dohodnuté inak.

13.2 Cashback Card je v rámci registrácie členovi vydaná bezplatne, ak je vydaná v elektronickej forme.

14. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany člena

14.1 Člen má právo kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s myWorld doručením písomného oznámenia.

14.2 Pri skončení zmluvného vzťahu zo strany člena má člen nárok len na tie členské výhody z programu Cashback World, pre ktoré v čase skončenia zmluvného vzťahu už existoval dôvod, t.j. ak nákup oprávňujúci člena na Cashback bol uskutočnený najneskôr v čase ukončenia zmluvného vzťahu. Získané Shopping Points prepadnú pri ukončení zmluvného vzťahu. Ak však člen ukončil zmluvný vzťah z objektívne vážneho dôvodu, môže využiť nazbierané Shopping Points ešte do 8 týždňov od skončenia zmluvného vzťahu spôsobom popísaným v bode 7.

15. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany myWorld

15.1 myWorld môže zmluvný vzťah ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, a to s výpovednou dobou 30 dní alebo je oprávnená odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, t.j. dňom doručenia oznámenia o odstúpení členovi, a to najmä, nie však výlučne z dôvodu, (i) ak došlo konaním člena k poškodeniu hospodárskych záujmov alebo dobrej povesti myWorld alebo obchodného partnera alebo (ii) ak došlo konaním člena k porušeniu jeho podstatných zmluvných povinností. K podstatným zmluvným povinnostiam platia povinnosti člena podľa bodov 2.3, 2.4, 3.3 a 3.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

15.2 V prípade, ak člen úmyselne poruší svoje zmluvné povinnosti, tak je povinný odškodniť myWorld. Zároveň má myWorld právo požadovať od člena náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia jeho zmluvných povinností vrátane náhrady nákladov na právne zastúpenie. Rovnako má v tomto prípade myWorld právo požadovať od člena aj náhradu nákladov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú v dôsledku uplatňovania nárokov tretích strán..

15.3 Pri skončení zmluvného vzťahu má člen nárok len na tie nákupné výhody z programu Cashback World, pre ktoré v čase skončenia zmluvného vzťahu už existoval dôvod, t. j. ak nákup oprávňujúci člena na Cashback bol v čase ukončenia zmluvného vzťahu uskutočnený.

15.4 Ak myWorld ukončí zmluvný vzťah z objektívne vážneho dôvodu ktorý nezavinil člen, môže člen využiť Shopping Points nazbierané do tohto okamihu do 8 týždňov po ukončení zmluvy postupom podľa bodu 7. V ostatných prípadoch skončenia zmluvy zo strany CBW Shopping Points prepadnú pri ukončení zmluvy v prospech CBW.

16. Všeobecné ustanovenia

16.1 Člen je oprávnený postúpiť svoje vzájomné pohľadávky voči myWorld alebo svoje práva a povinnosti z účasti na programe Cashback World alebo ich použiť ako zábezpeku, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu myWorld.

16.2 Účasť na programe Cashback World je výlučne výmenným vzťahom a nezakladá teda žiadne spoločensko-právne prepojenie medzi členom a myWorld, predovšetkým nie členstvo v združení podľa príslušných právnych predpisov.

16.3 V jednotlivých prípadoch uzatvorené individuálne dohody majú vždy prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva, prípadne ich písomné potvrdenie zo strany myWorld. Predpokladá sa, že strany neuzatvorili žiadnu ústnu dohodu. myWorld je okrem toho oprávnená posielať členovi zmluvné vyhlásenia a informácie potrebné na plnenie zmluvy aj prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu, pokiaľ k tomu člen poskytne svoje kontaktné údaje a súhlasí.

16.4 Pokiaľ sú v zmluve použité špecifické označenia týkajúce sa pohlavia, myslí sa tým ženský ako aj mužský rod, ako aj právnické osoby.

16.5 V prípade, že je nejaké ustanovenie tejto zmluvy úplne alebo sčasti neúčinné resp. nevykonateľné, nie je tým dotknutá účinnosť zvyšných ustanovení.

16.6 Zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

16.7 Registrácia a účasť na programe Cashback World je možná po dovŕšení 18. roku života.

16.8 Člen sa zaväzuje sám znášať odvody, poplatky, dane atď., ktoré mu vzniknú v súvislosti so získaním členských výhod.  

Príloha 1
Definície pojmov

Cashback” je členská výhoda bližšie popísaná v bode 6.1.1.

„Cashback Card“ je plastiková alebo papierová karta alebo virtuálna karta (dostupná cez aplikáciu myWorld Mobile), ktorá slúži na evidenciu nákupov členov u obchodných partnerov v rámci programu Cashback World.

„Odporúčateľ“ je člen (obchodný partner  atď.) ktorý odporučil iného člena, resp. je v rámci myWorld zapísaný ako odporúčateľ člena za splnenia bodu 9.

„Registračný leták“ je dokument, ktorý sa po offline registrácii musí vyplnený a podpísaný odovzdať myWorld, aby sa do myWorld odovzdala záväzná ponuka na uzatvorenie členstva.

„Program Cashback World“ je nákupné spoločenstvo, ktoré sa prevádzkuje v rámci myWorld v ktorom členovia môžu za nákup tovarov a služieb získavať v programe Cashback World nákupné výhody.  

„Členovia“ sú všetky osoby, ktoré uzatvorili zmluvu o založení členstva v programe myWorld podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ táto zmluva existuje, t.j. žiadna zo zmluvných strán ju neukončila.  

„Členské ID“ je jedinečné číslo, ktoré vydáva myWorld a slúži na identifikáciu člena a evidenciu nákupov u obchodných partnerov.

„Nákupné výhody“ sú všetky výhody, ktoré člen získava, resp. môže dostať za nákup u obchodného partnera v programe Cashback World. Výhody v tomto zmysle sú Cashback a Shopping Points.

„Obchodní partneri“ sú spoločnosti, ktoré majú zmluvný vzťah s myWorld a u ktorých členovia za nákup tovarov a služieb môžu dostať nákupné výhody v programe Cashback World.

„Osobné konto člena“ je prihlasovacia oblasť člena na webstránke Cashback World bližšie popísaná v bode 8 (www.cashbackworld.com).

„Shopping Points“ sú nákupné výhody bližšie opísané v bode 7.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.