VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ČLENOV PROGRAMU HC SLOVAN CASHBACK

Znenie: - október 2016

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky”)

Preambula

A. Spoločnosť LYONESS EUROPE AG so sídlom Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, registrovaná pod číslom CH 170.3.026.427-4 v Obchodnom registri kantónu St. Gallen (ďalej len „Lyoness”) prevádzkuje nákupné spoločenstvo a program, ktoré umožňuje členom (ďalej „členovia programu HC SLOVAN Cashback“) získavať výhody za nákup tovaru a služieb od obchodných partnerov (ďalej „program HC SLOVAN Cashback"). Zmluvným partnerom členov programu HC SLOVAN Cashback je teda spoločnosť Lyoness. Na Slovensku je Lyoness konajúca spoločnosťou LYONESS Slovakia, s.r.o., IČO: 35 864 630, so sídom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej „Lyoness Slovensko").

B. Pre jednoduchšie porozumenie, sa na konci týchto Všeobecných obchodných podmienok v Prílohe 1 nachádza glosár, pričom pojmy v glosári môžu byť v texte použité aj s malým začiatočným písmenom. Právne určujúce sú pojmy uvedené v bodoch 1 až 17 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Vo Všeobecných obchodných podmienkach je odkaz na bod, odsek alebo prílohu odkazom na bod, odsek alebo prílohu Všeobecných obchodných podmienok. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

1. Predmet zmluvy

1.1 Tovar a služby, ktoré člen programu HC SLOVAN Cashback zakúpi u obchodných partnerov (ďalej "Nákupy"), sa evidujú v programe HC SLOVAN Cashback. Na využívanie výhod Programu HC SLOVAN Cashback má člen programu HC SLOVAN Cashback nasledujúce možnosti nakupovania: HC SLOVAN Cashback Card, poukážky obchodných partnerov alebo online obchody obchodných partnerov ponúkajúce možnosti nákupov cez internet, na doméne cashback.hcslovan.sk . Možnosti nákupov sú bližšie opísané v bode 4.3.

1.2 Člen programu HC SLOVAN Cashback má v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok právo zúčastňovať sa Programu HC SLOVAN Cashback a získavať s tým spojené výhody. Člen programu HC SLOVAN Cashback nemajú právo získavať finančný alebo prospech z (a) odporúčania programu HC SLOVAN Cashback ďalším spotrebiteľom alebo (b) získavania nových členov programu HC SLOVAN Cashback. Člen programu HC SLOVAN Cashback nie je v zmysle bodu 3.5 (d) oprávnený získavať podnikateľov ako členov programu HC SLOVAN Cashback.

2. Zmluvný základ

2.1 Akceptovaním žiadateľovej žiadosti o registráciu v programe HC SLOVAN Cashback, sa žiadateľ stáva členom programu HC SLOVAN Cashback a bude mu pridelené osobné, neprenosné identifikačné číslo (ďalej „členské ID"). Členské ID oprávňuje k účasti v programe HC SLOVAN Cashback (a nezakladá členstvo v združení, pozri bod 17.2).

2.2 Na uzavretie zmluvy medzi Lyoness a členom programu HC SLOVAN Cashback (ktorý je v čase žiadosti žiadateľom o členstvo programu HC SLOVAN Cashback) sa používa leták HC SLOVAN Cashback Card (poskytuje Lyoness) alebo sa využije možnosť online registrácie na doméne cashback.hcslovan.sk.

2.3 Člen programu HC SLOVAN Cashback vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytol Lyoness, sú pravdivé. V prípade, že člen programu HC SLOVAN Cashback úmyselne poskytne spoločnosti Lyoness nepravdivé údaje, má spoločnosť Lyoness právo žiadať od člena programu HC SLOVAN Cashback škodu, ktorá jej takto bola spôsobená. Člen programu HC SLOVAN Cashback je povinný informovať Lyoness o prípadných zmenách svojich osobných údajov uvedených pri registrácii (najmä adresa bydliska, e-mailová adresa, bankové spojenie, telefónne číslo atď.).

2.4 Každá fyzická alebo právnická osoba sa môže v programe HC SLOVAN Cashback zaregistrovať iba raz (t.j. môže mať iba jedno členské ID). Pri registrácii sa uvádza adresa bydliska, resp. obchodnej činnosti (sídlo) člena programu HC SLOVAN Cashback. V prípade, že člen program HC SLOVAN Cashback uskutočnil neoprávnenú viacnásobnú registráciu v programe HC SLOVAN Cashback, najmä za účelom získanie výhod, je spoločnosť Lyoness oprávnená ukončiť zmluvu zo závažného dôvodu a odňatiu výhod, ktoré boli nadobudnuté. Pri viacnásobnej registrácii v programe HC SLOVAN Cashback sa vymažú členské ID zaregistrované po prvom členskom ID. Výhody, ktoré vznikli na základe viacnásobnej registrácie v programe HC SLOVAN Cashback, prepadnú. Registrácií v programe HC SLOVAN Cashback nebráni platná registrácia v inom vernostnom programe Lyoness, a teda osoba registrovaná v inom vernostom programe Lyoness sa môže registrovať v programe HC SLOVAN Cashback. Akceptovaním žiadateľovej žiadosti o registráciu v programe HC SLOVAN Cashback, sa žiadateľ stáva členom programu HC SLOVAN Cashback a bude používať už existujúce členské ID.

3. Právny vzťah

3.1 Medzi spoločnosťou Lyoness a členom programu HC SLOVAN Cashback sa nezakladá pracovný, služobný alebo obchodný vzťah v akomkoľvek zmysle (predovšetkým žiadne členstvo v združení). Účasť v programe HC SLOVAN Cashback prebieha výlučne v rámci samostatnej činnosti a na vlastnú zodpovednosť, ktorá z právneho hľadiska nie je závislá od spoločnosti Lyoness.

3.2 Člen programu HC SLOVAN Cashback má právo len na Nákupné výhody. Výhoda nad rámec uvedeného, členovi programu HC SLOVAN Cashback neprislúcha. Členovi programu HC SLOVAN Cashback neprislúcha nárok na náhradu akýchkoľvek prípadných výdavkov alebo nákladov.

3.3 Člen programu HC SLOVAN Cashback nie je oprávnený zastupovať spoločnosť Lyoness, predovšetkým vykonávať alebo prijímať vyhlásenia o iných členoch programu HC SLOVAN Cashback v rámci programu HC SLOVAN Cashback. Člen programu HC SLOVAN Cashback nesmie prijímať hotovosť a vykonávať inkaso za spoločnosť Lyoness. Zavinené porušenie tohto bodu 3.3 oprávňuje Lyoness ukončiť zmluvu zo závažného dôvodu.

3.4 Stanovuje sa, že medzi členom programu HC SLOVAN Cashback na jednej strane a spoločnosťou HC SLOVAN Bratislava, a.s., IČO: 35 840 862 (ďalej len „HC SLOVAN Bratislava”) alebo inou spoločnosťou prepojenou s HC SLOVAN Bratislava, neexistuje a ani nenastane účasťou v Programe HC SLOVAN Cashback žiaden zmluvný vzťah.

3.5 Člen programu HC SLOVAN Cashback nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Lyoness

(a) používať logá, nápisy, reklamu, domény, iné označenia (i) Lyoness alebo spoločností s ňou prepojených vrátane Lyoness Slovensko, (ii) obchodných partnerovalebo (iii) spoločnosti HC SLOVAN Bratislava alebo spoločností s ňou spojených;

(b) vyhotoviť v písomnej, elektronickej forme alebo iným spôsobom vizitky, prezentácie, videá, audio dáta, screen shoty, webové obsahy, mediálne obsahy, letáky, prospekty, webové stránky, webové podklady, poštové letáky, mailingy, domovské stránky alebo iné; ohľadom(i) Lyoness (vrátane spoločností s ňou prepojených, vrátane Lyoness Slovensko), (ii) Programom HC SLOVAN Cashback alebo (iii) HC SLOVAN Bratislava (vrátane spoločností s ňou prepojených) a tieto rozširovať, sprístupňovať alebo ich zverejňovať (napr. aj na internetových stránkach ako Youtube alebo Facebook);

(c) uskutočňovať podujatia, napr. informačné stretnutia, workshopy, semináre atď. v súvislosti ohľadom i) Lyoness (vrátane spoločností s ňou prepojených, vrátane Lyoness Slovensko), (ii) Programom HC SLOVAN Cashback alebo (iii) HC SLOVAN Bratislava (vrátane spoločností s ňou prepojených); a

(d) získavať (v rátane oslovovania, vedení rokovaní alebo kontaktných rozhovorov) veľkoobchody, maloobchody alebo iných podnikateľov alebo spoločnosti, ktoré ponúkajú tovary alebo služby spotrebiteľom, vrátane tankovacích staníc, franšízových podnikov a obchodných domov ako obchodných partnerov alebo členov programu HC SLOVAN Cashback, viesť s nimi rokovania, nadväzovať s nimi spojenie alebo vykonávať akúkoľvek činnosť smerovanú k získaniu takýchto osôb.

4. Program HC SLOVAN Cashback

4.1 Člen programu HC SLOVAN Cashback získava v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok výhody za nákupy u obchodných partnerov, a síce Cashback a Shopping Points.

4.2 S obchodnými partnermi sú uzatvorené dohody, na základe ktorých sa poskytujú členom programu HC SLOVAN Cashback zmienené výhody pri nakupovaní. Zoznam aktuálnych obchodných partnerov vrátane typu výhody sa nachádza na doméne cashback.hcslovan.sk.

4.3 Člen programu HC SLOVAN Cashback má nasledujúce možnosti nakupovania:

4.3.1 HC SLOVAN Cashback Card: ide o kartu v papierovej, alebo v plastovej forme, ktorá je dostupná aj ako virtuálna karta (mobilná aplikácia). Nejde o platobný prostriedok; ak je použitá pri nákupe, príslušné údaje z nákupu sa zaznamenajú.

4.3.2 Poukážky: ide o originálne poukážky obchodných partnerov, resp. darčekové karty či elektronické poukážky (na vytlačenie alebo stiahnutie ako online poukážkové kódy). Poukážky majú časovo obmedzenú platnosť. Lyoness na tieto ponuky upozorňuje vopred na doméne cashback.hcslovan.sk. Bližšie pravidlá o používaní poukážok sú v bode 6.

4.3.3 Pri online nakupovaní sa môže člen programu HC SLOVAN Cashback

(a) na doméne cashback.hcslovan.sk prihlásiť pomocou svojich prístupových údajov a vybrať si online obchodného partnera; alebo

(b) rozhodnúť pre inú online možnosť ako (i) vyhľadať online obchod obchodného parntera a nakupovať a v online obchode obchodného partnera a (ii) potom jednoducho uskutočniť svoj nákup. Nákup sa zaeviduje iby vtedy, ak systém člen programu HC SLOVAN Cashback počas nakupovania akceptuje cookies a nepoužije adblocker alebo scriptblocker. Viac detailov o online nakupovaní je uvedených v bode 5.

4.4 V prípade bodov 4.3.1 alebo 4.3.3. obchodný partner poskytne údaje o nákupe, resp. vyčtovaní spoločnosti Lyoness, aby sa mohli vypočítať príslušné výhody pre členaa program HC SLOVAN Cashback. To isté platí v prípade 4.3.2, t.j. v prípade poukážok, pokiaľ si ich člen program HC SLOVAN Cashback zakúpi v predajnom mieste, ktoré je ako predajné miesto oficiálne označené (ďalej len „predajné miesto“). Ak si člen programu HC SLOVAN objedná poukážky u Lyoness, evidujeLyoness údaje samostatne a vypočíta výhodu pre člena program HC SLOVAN Cashback.

5. Online nakupovanie

5.1 Člen programu HC SLOVAN Cashback nájde informácie o online nakupovaní na doméne cashback.hcslovan.sk, v časti FAQ online shopping (časté otázky o online nakupovaní).

5.2 Člen programu HC SLOVAN Cashback má právo do 14 dní bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy s obchodným parnterom uzavretej na diaľku (najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu) alebo mimo prevádzkového priestoru obchodného partnera. Lehota začína plynúť od (a) prevzatia tovaru pri zmluvách, ktorých predmetom je predaj tovaru alebo (b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

5.3 Pripísanie nákupných výhod z nákupov online sa uskutoční až po uplynutí zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy za podmienky, že člen programu HC SLOVAN Cashback od zmluvy neodstúpil.

5.4 Člen programu HC SLOVAN Cashback má nárok na nákupné výhody v tých online obchodoch, ktoré sú v zozname online obchodoch na doméne cashback.hcslovan.sk.

5.5 Spoločnosť Lyoness nemá vplyv na stvárnenie (prelinkovaného) online obchodnu obchodného partnera a nie je zaň zodpovedná. Ak sa na online doménach obchodných partnerov vyskytuje protiprávny obsah alebo iný obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, Lyoness sa od neho výslovne dištancuje.

6. Objednávky poukážok

6.1 V prípade originálnej poukážky, resp. darčekovej karty alebo elektronickej poukážky (kódu) (ďalej spoločne „Poukážky") ide o poukážku obchodného partnera, ktorá sa dá použiť pri nakupovaní iba u toho obchodného partnera, ktorý poukážku vystavil. Hodnota poukážky zodpovedá sume zobrazenej na poukážke. Úplné alebo čiastočné vyplatenie sumy v hotovosti nie je možné.

6.2 Poukážky sa dajú (i) objednať u Lyoness (a) písomne, (b) telefonicky, alebo(c) online na doméne cashback.hcslovan.skalebo (ii) zakúpiť priamo v predajnom mieste. Konkrétne možnosti ako získať poukážky sú uvedené na doméne cashback.hcslovan.sk. Lyoness poskytne členovi programu HC Slovan poukážku po uhradení príslušnej ceny. Poukážka sa potom použije na nákup u obchodného partnera. Lyoness si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky na poukážky.

6.3 Poukážky, ktoré si člen programu HC SLOVAN Cashback objednal a spoločnosť Lyoness mu ich zaslala, sa môžu požiť iba u obchodného partnera, ktorý je uvedené na poukážke. Zmluva uzatvorená pri použití poukážky sa uzatvára výlučne medzi obchodným partnerom (vydavateľ poukážky) a členom programu HC SLOVAN Cashback (majiteľ poukážky). Lyoness nezodpovedá za nároky vyplývajúce z tejto zmluvy.

6.4 Poukážky, ktoré Lyoness odošle, sa nedajú vrátiť a uskutočnené platby sa nevracajú, pričom uvedené neplatí v nasledujúcich prípadoch:

6.4.1 Lyoness zaručuje v rámci zákonnej zodpovednosti za vady, že poukážky, ktoré si člen programu HC SLOVAN Cashback zakúpil, sa dajú použiť u obchodného partnera na nákup alebo na splnenenie platobnej povinnosti u obchodného partnera. Ak to nie je možné, pričom poukážka je stále v dobe platnosti, môže člen programu HC SLOVAN Cashback vymeniť poukážku za poukážku iného obchodného partnera (pričom na základe rôznych dohôd s obchodnými partnermi môžu byť výhody rôzne, úprava uvedená v bode 7.3). Ak člen programu HC SLOVAN Cashback nemá záujem o inú poukážku, môže požadovať späť uhradenú cenu za pôvodne zakúpenú poukážku. V tomto prípade musí člen programu HC SLOVAN Cashback vrátiť výhody, ktoré mu boli v tejto súvislosti už poskytnuté.

6.4.2 Ak členovi programu HC SLOVAN Cashback prislúcha právo odstúpenie od zmluvy v súvislosti so zakúpením poukážok (pozri informáciu pre spotrebiteľa a poučenie o odstúpení), má právo odstúpiť v rámci zákonnej lehoty.

6.5 Ak dôjde k strate alebo krádeži poukážok, ktoré si člen programu HC SLOVAN Cashback vyzdvihol v Lyoness alebo bu boli doručené poštou alebo elektronicky, nepreberá Lyoness zodpovednosť za prípadné neoprávnené použitie takýchto poukážok.

6.6 Úplne zaplatené poukážky prevzaté členom programu HC SLOVAN Cashback sú bezodplatne prevoditeľné tak, že člen programu HC SLOVAN Cashback ich môže darovať inej osobe. Predaj poukážok za odplatu nie je povolený.

7. Nákupné výhody pri nakupovaní v programe HC SLOVAN Cashback

7.1 Nákupy člena programu HC SLOVAN Cashback uskutočnené v programe HC SLOVAN Cashback, prinesú členovi programu HC SLOVAN Cashback výhody. Výhody sa odvíjajú od dohôd medzi Lyoness a konkrétnym obchodným partnerom, a preto môžu byť rozličné u jednotlivých obchodných partnerov, v jednotlivých odvetviach a krajinách. Výhody pri nakupovaní sa skladajú z Cashbacku (bod 7.1.1) a niektorí obchodní partneri poskytujú tiež Shopping Points (bod 7.1.2).

7.1.1 Cashback: za nákupy v programe HC SLOVAN Cashback dostane člen programu HC SLOVAN Cashback nasledujúcu výhodu: Cashback až do výšky 5%, v niektorých prípadoch je percento aj vyššie. Platí vždy tá percentuálna výška Cashbacku, ktorá je uvedená pri obchodnom partnerovi na doméne cashback.hcslovan.sk (po prihlásení). Cashback sa vypláca podľa bodov 7.4 až 7.6.

7.1.2 Shopping Points: za nákupy u obchodných partnerov, ktoré sa zaevidujú v rámci programu HC SLOVAN Cashback, získa člen programu HC SLOVAN Cashback aj Shopping Points, ak ich obchodný partner poskytuje. Člen programu HC SLOVAN Cashback môže použiť Shopping Points na nákupy v rámci špeciálnych akcií na získanie zľavy, ktoré sú uvedené na doméne cashback.hcslovan.sk. Detaily sú uvedené v bode 8.

7.2 Lyoness si vyhradzuje právo jednostranne sa odkloniť v prípade špeciálnych akcií od tu uvedených zásad prospech Člena programu HC SLOVAN Cashback. Lyoness má záujem ponúknuť členom programu HC SLOVAN Cashback čo najväčší výber možností pri nakupovaní u obchodných partnerov a dohodnúť s obchodnými partnermi zľavy, aby mohli členovia programu HC SLOVAN Cashback využívať mnohé výhody. Pokiaľ sa s obchodnými partnermi dohodnú mimoriadne podmienky pri špeciálnych akciách (napr. pri atypických nákupoch ako sú časovo ohraničené zmluvy s poskytovateľmi mobilných služieb), Lyoness pri podrobnostiach o obchodnom partnerovi na doméne cashback.hcslovan.sk na to zvlášť upozorní (pre porovnanie bod 7.3).

7.3 Poskytované Nákupné výhody sú uvedené na doméne cashback.hcslovan.sk. Členom programu HC SLOVAN Cashback sa odporúča informovať sa na stránke pravidelne o stave podmienok, za akých obchodní partneri poskytujú výhody. Lyoness má právo oznámením na doméne cashback.hcslovan.sk zmeniť poskytované Nákupné výhody obchodného partnera, a to v dvojtýždňovom predstihu a do tej miery, do akej podmienky zmenil obchodný partner. Na výpočet výhod za nákupy v rámci programu HC SLOVAN Cashback sa použijú podmienky, ktoré platia v čase zaplatenia celej sumy za nákup u obchodného partnera.

7.4 Prípísanie Nákupných výhod predpokladá, že nákup Člena v rámci programu HC SLOVAN Cashback je plne uhradený a zo zákonného hľadiska ho už bez udania dôvodu nie je možné zrušiť, napr. že už uplynula lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak sú predpoklady splnené, obchodný partner Lyoness nákup potvrdí a vypočítajú sa Nákupné výhody. Nákupné výhody, ktoré obchodný partner pripíše Lyoness do nedele, 23:00 hod., budú pripísané členovi programu HC SLOVAN Cashback v rámci Programu HC SLOVAN Cashback. Lyoness zaväzuje obchodných partnerov, aby vyúčtovali nákupy najneskôr do dvoch mesiacov od okamihu, kedy v zmysle prvej vety tohto bodu 7.4 boli splnené požadované predpoklady. Ak člen programu HC SLOVAN Cashback zakúpil v Lyoness poukážku obchodného partnera, Nákupné výhody sa pripíšu, keď sú splnené predpoklady podľa prvej vety tohto bodu 7.4.

7.5 Lyoness vypláca Cashback každý týždeň, a to v mene euro. Na vyplatenie Cashback je potrebných minimálne 10,- € (slovom: desať eur) na konte členského programu HC SLOVAN Cashback. Cashback je zasielaný na aktuálny bankový účet.

7.6 Ak Člen programu HC SLOVAN Cashback nakupuje u obchodných partnerov mimo územia Slovenskej republiky (priamo alebo online), môže sa stať, že na výplatnom konte sa Cashback objaví najskôr v mene príslušnej krajiny. Keď však obchodný partner nákup potvrdí, suma sa v časti "Môj profil" člena programu HC SLOVAN Cashback automaticky prepočíta podľa príslušného výmenného kurzu Európskej centrálnej banky alebo inej zodpovednej bankovej inštitútcie na sumu euro. Bod 5.4 ostáva nedotknutý, t.j. nárok na výhody za nákupy mimo územia Slovenskej republikyexistuje iba vtedy, ak člen programu HC SLOVAN Cashback pri nakupovaní využíva stanovené možnosti (napr. online obchody), ktoré sa nachádzajú v zozname na doméne cashback.hcslovan.sk.

8. Lyoness Shopping Points

8.1 Člen programu HC SLOVAN Cashback dostáva za nákupy u obchodných partnerov v rámci Pprogramu HC SLOVAN Cashback prípadne aj určitý počet Shopping Points.

8.2 Či a koľko Shopping Points dostane závisí od sumy za nákup, a tiež od podmienok dohodnutých s obchodným partnerom. Lyoness uvádza pri podrobnostiach obchodného partnera na doméne cashback.hcslovan.sk počet Shopping Points, ktoré obchodný partner ponúka za nákup vo výške 100,-€ (slovom: sto euro).

8.3 Shopping Points nemajú žiadnu pevnú nominálnu hodnotu. Ich hodnota sa meria podľa rozsahu výhody, ktorú obchodný partner poskytuje pri použití Shopping Points u daného obchodného partnera. Shopping Points nemôžu byť (a) vyplatené v hotovosti; (b) odplatne prenesené na inú osobu alebo (c) darované inému členovi programu HC SLOVAN Cashback.

8.4 Nazbierané Shopping Points sa pripíšu členovi programu HC SLOVAN Cashback. Pozrieť si ich môže vo svojom profile. Člen programu HC SLOVAN Cashback ich môže použiť pri nákupe v akciách na získanie zľavy uvedených na doméne cashback.hcslovan.sk a využiť ponúkanú zľavu. Shopping Points sa môžu použiť iba v počte, ktorý je určený pre konkrétny nákup.

8.5 Aj za nákupy, pri ktorých člen programu HC SLOVAN Cashback použije Shopping Points, sa poskytujú Nákupné výhody. Výška Nákupnej výhody sa vypočíta v tomto prípade zo sumy nákupu po odpočítanísumy, ktorá predstavuje využité Shopping Points.

8.6 Shopping Points prepadnú po uplynutí troch rokoch. Lehota troch rokov začína plynúť 01.01. kalendárneho roka nasleudúceho po kalendáronom roku, v ktorom boli Shopping Points získané.

9. Môj profil

9.1 Lyoness poskytuje členovi programu HC SLOVAN Cashback bezplatne osobnú online oblasť na doméne cashback.hcslovan.sk, v ktorej sa člen programu HC SLOVAN Cashback prihlasuje. Po zadaní používateľského mena a hesla si člen programu HC SLOVAN Cashback kedykoľvek môže pozrieť uskutočnené nákupy a získané Nákupné výhody z Programu HC SLOVAN Cashback. Za nedostupnosť domény alebo prihlasovacej časti na doméne cashback.hcslovan.sk Lyoness zodpovedá len v zmysle bodu 13.

9.2 Prístupové údaje na používanie osobnej prihlasovacej časti (používateľské meno, heslo a PIN kód) Člen programu HC SLOVAN Cashback musí bezpečne uchovať a zaobchádzať s nimi dôverne. Prístupové údajesa nesmú za žiadnych okolností poskytnúť tretej osobe. Osobné nastavenia si člen programu HC SLOVAN Cashback môže kedykoľvek zmeniť na doménecashback.hcslovan.sk.

9.3 Člen programu HC SLOVAN Cashback sa zaväzuje, že akékoľvek zneužitie online prístupu oznámi spoločnosti Lyoness, a to bezodkladne. Po okamžitom zablokovaní prístupu budú členovi programu HC SLOVAN Cashback poskytnuté nové prístupové údaje formou SMS, e-mailom alebo poštou. Za škody v dôsledku zneužitia online prístupu, zodpovedá Lyoness členovi programu HC SLOVAN Cashback len v zmysle bodu 13.

10. Zmena odporúčateľa

Člen programu HC SLOVAN Cashback, ktorý počas obdobia po sebe nasledujúcich šiestich mesiacov nenakúpi u žiadneho obchodného partnera a ani si nekúpia žiadne poukážky, môže zmeniť odporúčateľa ta, že uvedú iného člena programu Lyoness s jeho súhlasom ako odporúčateľa v rámci programu HC SLOVAN Cashback.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Ak je to potrebné na realizáciu Programu HC SLOVAN Cashback, teda na výpočet Nákupných výhod, získava, ukladá a spracúva Lyoness osobné údaje člen programu HC SLOVAN Cashback. Ak člen programu HC SLOVAN Cashback udelí svoj súhlas, používa Lyoness údaje člena programu HC SLOVAN Cashback aj na informovanie o ponukách a produktoch Lyoness a obchodných partnerov.

11.2 Lyoness poskytne údaje o nákupe ako dátum, obrat, mena atď., v zásade len v anonymnej forme, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava. Ak člen programu HC SLOVAN Cashback súhlasil, môže Lyoness spoločnosti HC SLOVAN Brtislava poskytnúť aj osobné údaje člena programu HC SLOVAN Cashback, teda meno a priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, poštovú adresu, koordináty, telefónne čísla, faxové číslo, členské ID, a tiež údaje o vykonaných nákupoch vo forme dátumu nákupu, sumy za nákup, meny, čísla faktúry a miesta nákupu.

11.3 Všetky otázky ohľadom informácií, zmeny alebo vymazania osobných údajov člena programu HC SLOVAN Cashback môžu byť smerované priamo Lyoness alebo Lyoness Slovensko.

11.4 Ďalšie podstatné ustanovenia o ochrane osobných údajov ao používaní domény cashback.hcslovan.sk sú vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, uvedenom na doméne cashback.hcslovan.sk.

11.5 Lyoness používa medzinárodne uznané bezpečnostné technológie na ochranu osobných údajov členov HC SLOVAN Cashback pred neoprávneným prístupom. Lyoness zodpovedá za bezpečnosť osobncých údajov poskytnutých cez internet v zmysle bodu 13.

11.6 Súhlas s poskytnutím a sprostredkovanímosobných údajov:

11.6.1 Člen programu HC SLOVAN Cashback vyhlasuje, pričom svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že Lyoness v rámci účasti na Programe HC SLOVAN Cashback získava, ukladá a spracúva osobné údaje, a to meno a priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, poštovú adresu, koordináty, telefónne číslo, faxové číslo, členské ID, a tiež údaje o nakupovaní vo forme dátumu nákupu, sumy za nákup, meny, čísla faktúry a miesta nákupu, a že tieto informácie použije na vytvorenie osobných informácií a nadviazanie kontaktu poštou, e-mailom alebo osobne pre účely reklamy Programu HC SLOVAN Cashback alebo ponuky obchodných partnerov.

11.6.2 Ďalej udeľuje člen programu HC SLOVAN Cashback súhlas s tým, aby (i) spoločnosť Lyoness sprostredkovala vyššie uvedené údaje spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a.s., IČO: 35840862, so sídlom Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, Slovenská republika a (ii) spoločnosť HC SLOVAN Bratislava tieto údaje použila na nasledujúce marketingové účely: nadviazanie kontaktu formou elektronických správ (napr. e-mail alebo SMS), cez sociálne médiá (Facebook atď.), faxom, telefonicky alebo listom na informovanie o produktoch a akciách klubu HC SLOVAN alebo spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, na identifikovanie ponúk, ktoré zodpovedajú záujmom člena programu HC SLOVAN Cashback a na zasielanie dotazníkov.

Člen programu HC SLOVAN Cashback môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo e-mailom na service.hcslovan@cashback.net alebo si uplatniť svoje práva na informovanie, zmeny alebo zmazanie osobných údajov. Písomné odvolanie je potrebné smerovať na adresu: LYONESS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

12. Vady plnenia

12.1 Rozsah plnení spoločnosti Lyoness je obmedzený na realizáciu programu HC SLOVAN Cashback v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok.

12.2 Práva a povinnosti v súvislosti s nákupmi u obchodných partnerov, ktoré člen programu HC SLOVAN Cashback uskutoční, závisia výlučne od príslušného obchodného partnera a sa vzťahujú výlučne na príslušného obchodného partnera. Po uzatvorení zmluvy s obchodným partnerom Lyoness nepreberá zodpovednosť alebo záruku za výkon alebo povinnosť, ku ktorej sa obchodný partner zaviazal, predovšetkým ak ide o neposkytnutie, alebo vadné plnenie zo strany obchodného partnera.

12.3 V prípade neplnenia, alebo vadného plnenia zo strany obchodného partnera, nemá člen programu HC SLOVAN Cashback v prípade poukážky žiaden nárok voči Lyoness uplatniť si náhradu za použitú poukážku, či už celkom alebo sčasti, nemá nárok na vyplatenie v hotovosti ani na inú odmenu, náhradu alebo kompenzáciu. Prípadné nároky člena programu HC SLOVAN Cashback pri nesplnení, alebo vadnom plnení existujú výlučne voči obchodnému parnterovi a uplatňujú sa výlučne u obchodného partnera.

13. Zodpovednosť

13.1 Lyoness zodpovedá neobmedzene za škody na živote, zdraví alebo telesné škody, ktoré sa zakladajú na úmyselnom porušení povinnosti alebo porušení povinnosti z nedbanlivosti zo zavinenia Lyoness. Aj za ostatné škody, ktoré sa zakladajú na úmyselnom porušení povinností alebo porušení povinnosti z hrubej nedbanlivosti, zodpovedá Lyoness neobmedzene.

13.2 Za škody na základe porušenia povinností z nedbanlivosti, ktoré sú zásadné pre primerané a hladké plnenie zmluvy a člen programu HC SLOVAN Cashback má v ne dôveru (základné povinnosti), zodpovedá Lyoness s obmedzením na typické a predvídateľné škody.

13.3 Iné nároky na náhradu škody sú s výhradou bodu 13.5 vylúčené. Platí to predovšetkým vtedy, keď zavinenie nie je na strane Lyoness, napríklad v prípade

(a) že dôjde k prerušeniu internetového spojenia člena programu HC SLOVAN Cashback,

(b) že dôjde k iným technickým alebo elektronickým chybám (i) počas dátovej komunikácie cez internet (ii) pri používaní internetového portálu Lyoness, SMS služby Lyoness alebo aplikácií Lyoness pre mobilné zariadenia, pokiaľ za tieto chyby nenesie zodpovednosť Lyoness,

(c) že dôjde k technickým alebo elektronickým chybám, za ktoré nezodpovedá Lyoness a ktoré zabránia nahratiu nákupov vykonaných v rámci programu HC SLOVAN Cashback (predovšetkým prípadné výpadky trackingu a s tým spojené straty údajov),

(d) že mobilné siete alebo terminály sú nedostupné; alebo

(e) ak mobilné koncové zariadenie člena programu HC SLOVAN Cashback nie je funkčné.

Kúpna zmluva na tovary alebo zmluva o službách sa uzatvára výlučne medzi členom programu HC SLOVAN Cashback a príslušným obchodným partnerom.

13.4 Pokiaľ je zodpovednosť Lyoness obmedzená alebo vylúčená, platia obmedzenia alebo vylúčenia aj v oblasti osobnej zodpovednosti zamestnancov, zákonných zástupcov, pomocníkov alebo iných osôb konanjúcih v mene Lyoness.

13.5 Obmedzenia v v zmysle bodu 13 nechávajú nedotknutú zodpovednosť spoločnosti Lyoness v zmysle zákonných predpisov.

14. Náklady

14.1 Registrácia a účasť na programe HC SLOVAN Cashback je pre člena programu HC SLOVAN Cashback bezplatná.

14.2 HC SLOVAN Cashback Card je pre člena programu HC SLOVAN Cashback bezplatná.

15. Ukončenie zmluvy členom programu HC SLOVAN Cashback

15.1 Člen programu HC SLOVAN Cashback má právo kedykoľvek písomne ukončiť zmluvu s Lyoness. Člen programu HC SLOVAN Cashback nie je v rámci plynúcej zmluvy povinný vykonávať nákupy alebo iné činnosti.

15.2 Pri skončení zmluvného vzťahu zo strany člena programu HC SLOVAN Cashback má člen programu HC SLOVAN Cashback nárok len na tie členské výhody z vernostného programu HC SLOVAN Cashback, pre ktoré v čase skončenia zmluvného vzťahu už existoval dôvod, t.j. ak nákup oprávňujúci člena programu HC SLOVAN Cashback na cashback alebo bol uskutočnený najneskôr v čase ukončenia zmluvného vzťahu. Shopping Points a poukážky Lyoness získané do ukončenia zmluvného vzťahu zo strany člena programu HC SLOVAN Cashback môžu byť využité ešte do 8 týždňov od skončenia zmluvného vzťahu spôsobom popísaným v bode 8.
16. Ukončenie zmluvného vzťahu zo strany Lyoness

16.1 Lyoness môže zmluvný vzťah vypovedať bez udania dôvodu, a to s výpovednou lehotou 8 týždňov alebo z vážneho dôvodu s okamžitou účinnosťou. Za vážny dôvod na okamžité ukončenie zmluvného vzťahu sa považuje konanie člena programu HC SLOVAN Cashback, ktorým člen programu HC SLOVAN Cashback:

a) poškodí hospodárske záujmy alebo dobrú povesť Lyoness,

b) poškodí obchodného partnera Lyoness,

c) poruší podstatné zmluvné povinnosti, za ktoré sa považujú povinnosti člena podľa bodov 2.3, 2.4, 3.3 a 3.5.

16.2 Lyoness má právo uplatniť si voči členovi programu HC SLOVAN Cashback nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikne v dôsledku porušenia povinností člena programu HC SLOVAN Cashback, vrátane trov právneho zastúpenia.

16.3 Pri ukončení zmluvného vzťahu má člen programu HC SLOVAN Cashback nárok na tie výhody za nákupy z programu HC SLOVAN Cashback, pre ktoré bol v čase ukončenia zmluvy dôvod, a teda ak bol v čase ukončenia zmluvy nákup vykonaný.

16.4 Ak Lyoness vypovie zmluvný vzťah bez udania dôvodu (čl. 16.1), môže člen programu HC SLOVAN Cashback získané body za nákup a poukážky Lyoness využiť do 8 týždňov od ukončenia zmluvného vzťahu a to spôsobom popísaným v bode 8. V prípade ukončenia zmluvy zo strany Lyoness z vážneho dôvodu uvedeného v bode 17.1, prepadnú získané Shopping Points ukončením zmluvného vzťahu.

17. Všeobecné ustanovenia

17.1 Člen programu HC SLOVAN Cashback je len s predchádzajúcim písomným súhlasom Lyoness oprávnený postúpiť pohľadávky voči Lyoness alebo práva vyplývajúce z účasti v Programe HC SLOVAN Cashback alebo ich použiť ako zábezpeku.

17.2 Účasť v programe HC SLOVAN Cashback predstavuje bežný výmenný vzťah, nejde o spoločenskoprávny vzťah medzi členom programu HC SLOVAN Cashback a Lyoness, predovšetkým nezakladá členstvo v združení.

17.3 Individuálne dohody majú v každom prípade prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva, resp. písomné potvrdenie od Lyoness. Predpokladá sa, že medzi stranami sa neuskutočnili ústne dohody. Lyoness má právo zasielať členovi programu HC SLOVAN Cashback zmluvné vyhlásenia a informácie potrebné na vykonanie zmluvy aj formou SMS alebo e-mailom, pokiaľ člen programu HC SLOVAN Cashback uviedol príslušné údaje a nevyslovil sa proti takémuto zasielaniu.

17.4 V prípade Vážnych objektívnych dôvodov (17.4.1) má Lyoness právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Na zmenu všeobecných obchodných podmienok bude člen programu HC SLOVAN Cashback upozornený zo strany Lyoness písomnou formou. Pokiaľ člen programu HC SLOVAN Cashback so zmenenými všeobecnými obchodnými podmienkami nesúhlasí, má právo ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 15. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený, ak člen programu HC SLOVAN Cashback po zverejnení všeobecných obchodných podmienok vykoná akýkoľvek úkon voči Lyoness alebo pokračuje v užívaní služieb Lyoness tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Lyoness pokračovať alebo svojím konaním potvrdí, že sa so znením zmenených alebo doplnených všeobecných obchodných podmienok oboznámil.

17.4.1 Lyoness je oprávnená meniť tieto všeobecné obchodné podmienky (pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie všeobecných obchodných podmienok osobitnými obchodnými podmienkami) a to z nasledovných dôvodov:

a) zmena právnych predpisov alebo rozhodnutie príslušného orgánu,

b) zmena technických možností poskytovania služieb Lyoness, alebo

c) zabezpečenie bezpečného poskytovania služieb členom Lyoness, alebo

d) skvalitnenie a zjednodušenie poskytovania služieb Lyoness, alebo

e) rozšírenie ponuky služieb Lyoness

17.5 Ak sa v zmluve používajú špecifické označenia týkajúce sa pohlavia, myslí sa pod označením vždy rovnako ženský ako aj mužský rod, ako aj právnické osoby.

17.6 Ak je nejaké ustanovenie zmluvy celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľnými alebo sa takýmto stane, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.

17.7 V rámci zmluvného vzťahu sa aplikujú slovenské právne predpisy a zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

17.8 Registrácia a účasť v programe HC SLOVAN Cashback je možná po dovŕšení 18. roku života.

17.9 Člen programu HC SLOVAN Cashback sa zaväzuje znášať všetky výdavky, poplatky, dane atď, ktoré mu vzniknú získaním nákupných výhod v rámci programu HC SLOVAN Cashback.

Príloha 1 Glosár

„Cashback" je nákupná výhoda, bližšie je opísaná v bode 7.1.1.

„HC SLOVAN Cashback Card" je plastová, papierová alebo virtuálna karta (mobilná aplikácia), ktorá slúži na nákupy člena programu HC Slovan v rámci programu HC SLOVAN Cashback u obchodných partnerov programu HC SLOVAN Cashback. Karta nie je platobný prostriedok.

„Odporúčateľ" je ten člen Lyoness, ktorý je za podmienok uvedených v bode 10 priradený členovi programu HC SLOVAN Cashback a v Lyoness je vedený ako odporúčateľ Člena v programe HC SLOVAN Cashback.

“Leták HC SLOVAN Cashback Card" je dokument, ktorý vyplní žiadateľ o členstvo v programe HC SLOVAN Cashback v prípade offline registrácie a podpísaný sa odovzdá Lyoness ako záväznú žiadosť o členstvo v programe HC SLOVAN Cashback, aby sa vytvorilo členstvo v rámci programu HC SLOVAN Cashback.

“Poukážky" sú originálne poukážky, resp. darčekové karty alebo elektronické poukážky (kódy) obchodných partnerov. Bližší opis sa nachádza v bode 6.1.

„Program HC SLOVAN Cashback" je nákupné spoločenstvo, ktoré prevádzkuje Lyoness. Členovia programu HC SLOVAN Cashback môžu získavať výhody za nákup tovarov a služieb u obchodných partnerov v rámci programu HC SLOVAN Cashback.

"Členovia programu HC SLOVAN Cashback" sú všetky osoby, ktoré uzatvorili zmluvu o členstve v Lyoness v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ táto zmluva existuje, t.j. nebola ukončená jednou zo zmluvných strán.

"Členské ID" je jednorazovo vygenerované číslo od Lyoness, ktoré slúži na identifikáciu člena programu HC SLOVAN Cashback a na evidovanie nákupov u obchodných partnerov v rámci programu HC SLOVAN Cashback.

"Nákupné výhody" sú všetky výhody, ktoré dostáva, resp. môže dostať člen programu HC SLOVAN Cashback za nákupy u obchodných partnerov v rácmi programu HC SLOVAN Cashback. Za výhody sa považuje Cashback a Shopping Points.

"Obchodní partneri" sú podnikatelia, ktorí majú s Lyoness zmluvný vzťah a u ktorých môžu členovia programu HC SLOVAN Cashback získať výhody za nákup tovarov a služieb v rámci programu HC SLOVAN Cashback.

"Môj profil" je prihlasovacia oblasť opísaná v bode 9. Ide o osobnú oblasť člena programu HC SLOVAN Cashback na doméne cashback.hcslovan.sk.

"Shopping Point" je nákupná výhoda, viac v bode 8.
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.